POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE: carsell.com.pl
(www.carsell.com.pl)

 

§1 WSTĘP


Celem niniejszej Polityki Prywatności jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności ze względu na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych w związku z korzystaniem z Serwisu eKRS.pl
Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych (dalej „Administrator”) na niniejszej stronie internetowej jest Paweł Machulec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EITECH PAWEŁ MACHULEC, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, nr NIP 9542695345.

 

§2 DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora Danych osobowych - Pawła Machulec, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: EITECH PAWEŁ MACHULEC, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, nr NIP 9542695345;

2. Polityce - należy przez to rozumieć Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie: carsell.com.pl (www.carsell.com.pl)

3. Danych Osobowych - należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4. Przetwarzaniu Danych Osobowych - należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
5. Profilowaniu - należy przez to rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
6. Podmiocie Przetwarzającym należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
7. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową działającą pod adresem www.carsell.com.pl
8. Urządzeniu – należy przez to rozumieć elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
9. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z Serwisu;
10. Plikach Cookies, ciasteczkach – należy przez to rozumieć pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, używane m.in. do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania Serwisu – więcej informacji o Plikach Cookies znajdziesz w § 5 poniżej

 

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.  2 RODO poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

2. Dane osobowe w Serwisie są przetwarzane z zachowaniem warunków szczególnej staranności dla poszanowania prywatności Użytkowników i mogą być wykorzystywane w następujących celach:

1) przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora na podstawie zgody Użytkownika (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO);

2) przyjęcia oraz wykonania złożonego przez Użytkownika zamówienia – wykonania umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

3) świadczenia na rzecz Użytkowników przez Administratora usług (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

4) podjęcia działań na żądanie Użytkowników, przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

5) realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art.6 ust.1 lit.c RODO);

6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dla celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, dla oceny zainteresowania usługami oferowanymi za pośrednictwem Serwisu, ulepszania jego zawartości oraz ulepszania usług za jego pośrednictwem - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

7) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

3. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator przetwarza lub może przetwarzać odnośne kategorie Danych Osobowych Użytkownika, które użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełnienia formularza Kontaktowego za pośrednictwem Serwisu:

1) Imię;

2) Nazwisko;

3) adres e-mail;

4) dane zamieszczone w treści wiadomości w formularzu Kontaktowym.

4. Podczas korzystania ze Serwisu niektóre Dane Osobowe są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
1) nazwę dostawcy dostępu do Internetu;

2) adres IP;

3) wersję oprogramowania przeglądarki;

4) system operacyjny komputera;

5) logi systemowe;

5. Dane Osobowe Administrator udostępni wyłącznie osobom przez niego upoważnionym przez do Przetwarzania Danych Osobowych, współpracujących z Administratorem, w ramach wykonywania obowiązków powierzonych przez Administratora, którym administrator zlecił w jego imieniu wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych (Podmioty Przetwarzające). Administrator korzysta z następujących kategorii podmiotów przetwarzających:

1) podmiotom świadczącym usługi hostingowe,

2) podmiotom świadczącym usługi kurierskie, spedytorskie lub pośredniczącym w świadczeniu tych usług;

3) podmiotom świadczącym usługi księgowe;

4) pomiotom świadczącym w sposób profesjonalny pomoc prawną;

6. Dane Osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

7. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (do czasu realizacji zamówienia – Administrator po 30 dniach od wykonania zamówienia usuwa, niszczy lub zawraca Użytkownikowi dane uzyskane w związku z realizacją zamówienia – dane uzyskane z rejestrów, pozostawiając jedynie dane związane ze złożeniem przez Użytkownika zamówienia) lub do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także po upływie tego terminu w celach:

1) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy (zamówienia), co do zasady terminy te ograniczone są okresami przedawnienia roszczeń wynikającymi z przepisów ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że w praktyce okres przetwarzania danych może okazać się dłuższy w związku z toczeniem się postępowania – sądowego, egzekucyjnego;

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest:

1) dobrowolne – na etapie korzystania z Serwisu;

2) warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu;

W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych:
1) Administrator może odmówić przyjęcia i wykonania zamówienia;
2) Administrator nie będzie mógł się skontaktować Użytkownikiem i odpowiedzieć na pytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie.

9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

§4 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii – w szczególności dla uzyskania informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach i przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowania tych danych oraz kryteriach ustalania powyższego okresu, uzyskania kopii danych osobowych w formacie podanym jak poniżej;

2. do sprostowania (poprawiania swoich danych) – jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych niepełnych;

3. do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” – polega na żądaniu usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla osiągnięcia celu dla którego zostały uzyskane, Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniósł sprzeciw do wykorzystywania jego danych, jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte celem spełnienia nakazu określonego zachowania się na podstawie przepisów prawa,

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – pamiętaj, że zgłoszenie żądania, do momentu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem;

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora, będzie oznaczać sprzeciw klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;

6. do przenoszenia danych – poprzez prawo żądania udostępnienia swoich danych przez klienta celem ich przeniesienia na inny podmiot, ewentualnie do wyraźnego polecenia ich przeniesienia przez Administratora na podmiot trzeci;

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw wynikających z RODO do ochrony danych osobowych;

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przy czym cofnięcie jest skuteczne od momentu wycofania zgody, nie wpływa na dokonywanie przez Administratora przetwarzania danych zgodnie z prawem, przed jego dokonaniem. Cofnięcie nie oznacza ponoszenia negatywnych konsekwencji, wiąże się jednak z uniemożliwieniem korzystania z usług Administratora, ponieważ Administrator może przetwarzać dane wyłącznie za zgodą. W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień Użytkownik jest proszony o skierowanie żądania na adres email: marketing@eitech.pl lub kontakt telefoniczny pod numer: +48 533 437 333, lub skorzystanie z formularza Kontaktowego za pośrednictwem Serwisu, lub udanie się do miejsca wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej, tj.: ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować – a więc przetwarzać Twoje dane osobowe. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

§ 5 PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies. 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; 4) popularyzacji działalności Administratora za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego usługodawcy: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies „sesyjnych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies „stałych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla użytkowników strony internetowej, nie jest możliwe w szczególności przedostanie się tą drogą wirusów/innego złośliwego oprogramowania.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

13. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2) W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej dedykowanej dla przeglądarki internetowej, z jakiej korzystasz, przykładowo:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)

h) Windows Phone

i) Blackberry

 

§7 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności może ulec zmianie.

2. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: email: marketing@eitech.pl, lub telefonicznie pod numer: +48 533 437 333, lub za pośrednictwem formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie lub osobiście w miejscu wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej, tj.: ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice